ŠAFRÁNKOVÁ & VRBA

§

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

PRÁVNÍ OBLASTI

Občanské právo

 

  • Občanské právo je nejčastější agendou, ve které poskytujeme právní pomoc a se kterou máme letité zkušenosti. Zastupujeme v řízeních o rozvod manželství a úpravu poměrů nezletilých dětí. Řešíme a vedeme majetkové spory, jednak spočívající ve vypořádání majetkových vztahů mezi manželi, vypořádání vztahů spoluvlastníků, řešíme velmi často problematiku nemovitostní, to znamená, že sepisujeme veškeré typy smluv o převodu vlastnictví, řešíme spory z neplatných smluv o převod vlastnictví. Pokud se týká smluvní agendy, dá se říct, že není oblast, ve které bychom nebyli schopni poskytnout kvalifikovanou právní pomoc. Sepisujeme smlouvy, ověřujeme pravosti podpisů, poskytujeme úschovní služby na depozitních účtech vedených Raiffeisenbank, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s
  • Řešíme spory podnikatelů z obchodních smluv, ale nejenom podnikatelů, ale i chráníme práva spotřebitelů, a to ať už formou smírných narovnání, sepisů smluv či vedení sporů u příslušných soudů. Pomáháme klientům při zakládání obchodních společností, obecně prospěšných společností, ústavů a nadací. I v tomto směru máme bohaté zkušenosti. Vymáháme pohledávky i ze směnek, zajišťujeme pohledávky sepisem zástavních smluv, směnek a podobně.

 

Trestní právo

 

  • Poskytujeme obhajobu především v komplikovaných řízeních týkající se podvodů a hospodářské kriminality. Nevyhýbáme se však ani řízením v souvislosti s dopravními nehodami a obecnou kriminalitou.
  • V trestním řízení zastupujeme i osoby poškozené a uplatňujeme za ně nároky na náhradu škody, která jim byla trestným činem způsobena. Uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení je přitom leckdy jednodušší a levnější alternativou, než domáhat se nároku před civilními soudy.
  • Je samozřejmostí, že i v trestních věcech jako v civilních podáváme stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva.

 

Správní právo

 

  • Nejčastější agendou ve správním právu, kterou se zabýváme je především stavební řízení, řízení o vydání územního rozhodnutí a řízení spojená se změnami územního plánu. Zastupujeme a bráníme klienty ve vyvlastňovacích řízeních, a to ve všech stupních řízení, tedy i u správních soudů.
  • Nevyhýbáme se ani přestupkovým řízením, a to ať v souvislosti s dopravními přestupky či jinými.
  • Poskytujeme daňové poradenství i ve spolupráci s auditory

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

ŠAFRÁNKOVÁ & VRBA

ADRESA:

Lublaňská 24

120 00  Praha 2 - Nové Město

 

TELEFON:

FAX:

MOBIL:

MAIL:

+420 222 211 661

+420 222 210 308

+420 604 276 122

safrankova@ak-safrankova.cz